Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Predávajúcim je Pro Viator spol. s r.o., Nová 1092/20, 946 32 Marcelová, Slovensko, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 43662/N, IČO: 5975471, DIČ:2120551235, SK DIČ: SK2120551235, Tel. +421917446855 , e-mail: info@bogararchery.sk (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

-     prostredníctvom elektronického obchodu na www.bogararchery.sk

Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa obdržania objednávky.

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke bogararchery.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka".

Po ukončení nakupovania zákazník skontroluje obsah nákupného košíka a kliknutím na "DO POKLADNE" pristúpi k dokončeniu objednávky, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (osobné údaje, fakturačnú a dodaciu adresu, spôsob dodania a spôsob platby).

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu bogararchery.sk sú záväzné. Pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym odklikom "Prečítal(a) som si a súhlasím s Obchodné podmienky". Odoslanie objednávky potvrdí kliknutím na "ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY".

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke bogararchery.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bogararchery.sk automaticky potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

-     elektronickou poštou na adrese info@bogararchery.sk

-     telefonicky na tel. čísle +421 917 446 855 

Poštovné bude pripočítané jednotlivo ku každej objednávke v závislosti od objednaného tovaru. Konkrétnu sumu poštovného pošleme zákazníkovi na schválenie cez email. Suma poštovného a balného je od 4,90 eur.

3. CENY

Predávajúci je platcom DPH, ceny sú vrátane DPH podľa príslušných sadzieb DPH jednotlivých krajín EU.

Minimálna hodnota objednávky je 10 €. 

Všetky ceny sú zmluvné.

Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia kupujúceho.

4. PLATBY

Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť predávajúcemu prevodom na účet a dobierkou (max. hodnota objednávky v prípade dobierky je 50 €).

4.1. Bankovým prevodom na účet vopred

Po prijatí vašej objednávky vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol, ktorý je potrebné pri zasielaní úhrady uviesť. Pri bankovom prevode zaplatíte za tovar vopred, vkladom na náš bankový účet. Prosíme Vás, aby by ste sumu uhradili až po obdržaní faktúry a spresnení poštovného. Do variabilného symbolu je potrebné uviesť ID objednávky! Tovar vám odošleme až po prijatí platby.

IBAN: SK89 0900 0000 0051 3340 4853     BIC: GIBASKBX    Slovenská sporiteľňa, a.s.

4.2.  Dobierka - platba pri prevzatí tovaru (max. možná hodnota objednávky v prípade dobierky je 50 €).

Tovar hradíte v hotovosti poštovému doručovateľovi alebo na pošte.

4.3 Paypal účet

Pri prevode peňazí na paypal účet veghbowworld@gmail.com je pripočítaná k celej objednávke 0,05% paypal poplatok. Do variabilného symbolu je potrebné uviesť ID objednávky. Tovar posielame iba ak suma je pripísaná na náš paypal účet.

5. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 7 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Tovary doručujeme v rámci Slovenskej  a Českej republiky prostredníctvom služieb Slovenskej pošty a GLS. Doručenie sa riadi platnými podmienkami Slovenkej pošty, pričom si možete vybrať z troch ponúkaných možností.

6.1.1 Balík na adresu 

Zásielka je doručená v pracovných dňoch na vami zvolenú adresu. V prípade nezastihnutia adresáta je zásielka uložená na pošte. Slovenská pošta o uložení informuje adresáta zaslaním SMS avíza alebo zanechaním písomného oznámenia.  

6.1.2 Balík na poštu

Balík na poštu je služba určená zákazníkom uprednostňujúcim dodanie zásielky na ľubovoľnú poštu podľa vlastného výberu, ktorá sa nachádza napríklad v blízkosti zamestnania. Balík je dodáný na jednu z viac ako 1400 pôšt už druhý pracovný deň po dni podania. O uložení balíka na pošte je zákazník informovaný prostredníctvom sms alebo e-mailu. Balík vydá pošta adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po preukázaní totožnosti.

Adresu pošty zadajte v "Môj účet" do adresára  ("Upraviť adresár") alebo v pokladni, v podrobnostiach o dodaní ("Chcem použiť novú adresu").

Príklad: Meno: Vaše meno, Priezvisko: Vaše priezvisko, Spoločnosť: Pošta Komárno 1, Adresa 1: Damjanichova 3, Mesto: Komárno, PSČ: 94501

6.2 Vlastná doprava 

V závislosti od objemu a typu objednaného tovaru (1 km = 0,15 eur). Minimalna suma 15 eur. 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail),. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Bogár Archery, so sídlom xxxxx, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. 

Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý spotrebiteľ uviedol vo formulári.

Predávajúci vráti celú kúpnu cenu, bankové náklady vzniknuté na strane kupujúceho nie je možné preniesť na predávajúceho. Za vzniknuté kurzové rozdiely nie sme zodpovedný. 

Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

Formulár: odstupenie_od_kupnej_zmluvy.txt

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra, pokladničný doklad). Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, pokladničného dokladu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

POSTUP REKLAMÁCIE: Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

V Komárne, dňa 09.10.2017